Monday, May 22, 2006

فيروز تفتتح اليوبيل الذهبي لمهرجانات بعلبك


تقف المطربة اللبنانية فيروز مجددا في يوليو/تموز المقبل
على أدراج بعلبك الرومانية الأثرية، لتحيي اليوبيل الذهبي لانطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
وتأتي مسرحية "صحا النوم" للأخوين رحباني، التي ستقدمها فيروز بإشراف نجلها زياد رحباني، مدة ثلاثة أيام، ابتداء 13 يوليو/تموز لتفتتح المهرجان، الذي يشتمل على خمسة عروض أخرى لبنانية وغربية، تتنوع بين الغناء والموسيقى والرقص.وتتضمن المسرحية التي كانت قد قدمتها فيروز في بيروت ودمشق في بداية السبعينيات نقدا سياسيا للحاكم في الشرق ضمن قالب مسرحي، حيث تمثل فيروز كالعادة العنصر الصالح البسيط الذي يحارب الظلم بصوتها الأسطوري وحوارها الظريف وتصرفاتها المشاكسة.وتحكي المسرحية أنه في انتظار القمر البدر يقف الناس في الساحة ومعاملاتهم في أيديهم، فالوالي لا يستيقظ إلا في مثل هذا اليوم من كل شهر ويقظته لا تدوم أكثر من ليلة يختم خلالها ثلاث معاملات فقط كي لا يتلف ختم الولاية الأثري ثم يعود إلى النوم ويعود الناس إلى الانتظار، ويمثل دور الوالي هنا أنطوان كرباج.وتعمد فيروز -التي تنتظر ختم الوالي منذ ستة أشهر لتصلح سطح بيتها المتهدم قبل حلول الشتاء- إلى سرقة الختم وتختم به المعاملات ثم ترميه في البئر.

Friday, May 19, 2006

Brief history of Palestine

3'rd millennium BC
3'rd millennium BC:The Canaanites were the earliest known inhabitants of Palestine. They became urbanized and lived in city-states, one of which was Jericho . They developed an alphabet. Palestine's location at the center of routes linking three continents made it the meeting place for religious and cultural influences from Egypt, Syria, Mesopotamia, and Asia Minor. It was also the natural battleground for the great powers of the region and subject to domination by adjacent empires, beginning with Egypt in the 3d millennium BC.
2'ND MILLENNIUM BC

2'rd millennium BC : Egyptian hegemony and Canaanite autonomy were constantly challenged by such ethnically diverse invaders as the Amorites, Hittites, and Hurrians. These invaders, however, were defeated by the Egyptians and absorbed by the Canaanites, who at that time may have numbered about 200000.
14th century BC : Egyptian power began to weaken, new invaders appeared: the Hebrews, a group of Semitic tribes from Mesopotamia, and the Philistines (after whom the country was later named), an Aegean people of Indo-European stock.
1230 BC : Joshua conquered parts of Palestine. The conquerors settled in the hill country, but they were unable to conquer all of Palestine.
1125 BC : The Israelites, a confederation of Hebrew tribes, finally defeated the Canaanites but found the struggle with the Philistines more difficult . Philistines had established an independent state on the southern coast of Palestine and controlled the Canaanite town of Jerusalem.
1050 BC : Philistines with there superior in military organization and using iron weapons, they severely defeated the Israelites about 1050 BC .

1'ST MILLENNIUM BC

1000 BC : David, Israel's great king, finally defeated the Philistines, and they eventually assimilated with the Canaanites . The unity of Israel and the feebleness of adjacent empires enabled David to establish a large independent state, with its capital at Jerusalem.
922 BC : Under David's son and successor, Solomon, Israel enjoyed peace and prosperity , but at his death in 922 BC the kingdom was divided into Israel in the north and Judah in the south .
722-721 BC : When nearby empires resumed their expansion, the divided Israelites could no longer maintain their independence . Israel fell to Assyria.
586 BC : Judah was conquered by Babylonia, which destroyed Jerusalem and exiled most of the Jews living there. Nebuchadnezzar entered Jerusalem. The Temple was sacked and set fire to, and razed to the ground. The Royal Palace and all the great houses were destroyed, the population carried off in chains to Babylon. And they lamented on their long march into exile.539 BC : Cyrus the Great of Persia conquered Babylonia and he permitted the Jews to return to Judea, a district of Palestine. Under Persian rule the Jews were allowed considerable autonomy. They rebuilt the walls of Jerusalem and codified the Mosaic law, the Torah, which became the code of social life and religious observance. The Jews were bound to a universal God.
333 BC : Persian domination of Palestine was replaced by Greek rule when Alexander the Great of Macedonia took the region. Alexander's successors, the Ptolemies of Egypt and the Seleucids of Syria , continued to rule the country . The Seleucids tried to impose Hellenistic (Greek) culture and religion on the population.
141-63 BC : Jews revolted under the Maccabees and set up an independent state.
132-35 BC : Jews revolts erupted, numerous Jews were killed, many were sold into slavery, and the rest were not allowed to visit Jerusalem. Judea was renamed Syria Palaistina.
63 BC : Jerusalem was overrun by Rome. Herod was appointed King of Judea. He slaughtered the last of the Hasmoneans and ordered a lavish restoration and extension of the Second Temple. A period of great civil disorder followed with strife between pacifists and Zealots, and riots against the Roman authorities.
37-4 BC : During the rule of King Herod the Great Jesus of Nazareth, peace be upon him was born. And years after, he began his teaching mission. His attempts to call people back to the pure teachings of Abraham and Moses were judged subversive by the authorities. He was tried and sentenced to death; "yet they did not slay him but only a likeness that was shown to them."

1-999 AD

70 AD : Titus of Rome laid siege to Jerusalem. The fiercely defended Temple eventually fell, and with it the whole city. Seeking a complete and enduring victory, Titus ordered the total destruction of the Herodian Temple. A new city named Aelia was built by the Romans on the ruins of Jerusalem, and a temple dedicated to Jupitor raised up.
313 AD : Palestine received special attention when the Roman emperor Constantine I legalized Christianity. His mother, Helena, visited Jerusalem, and Palestine, as the Holy Land, became a focus of Christian pilgrimage. A golden age of prosperity, security, and culture followed. Most of the population became Hellenized and Christianized .
324 AD : Constantine of Byzantium marched on Aelia. He rebuilt the city walls and commissioned the Church of the Holy Sepulchre, and opened the city for Christian pilgrimage.
29-614 AD : Byzantine (Roman) rule was interrupted , however , by a brief Persian occupation and ended altogether when Muslim Arab armies invaded Palestine and captured Jerusalem in AD 638 .
638 AD : The Arab conquest began 1300 years of Muslim presence in what then became known as Filastin. Eager to be rid of their Byzantine overlords and aware of their shared heritage with the Arabs, the descendants of Ishmael, as well as the Muslims reputation for mercy and compassion in victory, the people of Jerusalem handed over the city after a brief siege. They made only one condition, That the terms of their surrender be negotiated directly with the Khalif 'Umar in person. 'Umar entered Jerusalem on foot. There was no bloodshed. There were no massacres. Those who wanted to leave were allowed to, with all their goods. Those who wanted to stay were guarantee protection for their lives, their property and places of worship.Palestine was holy to Muslims because the Prophet Muhammad had designated Jerusalem as the first qibla (the direction Muslims face when praying) and because he was believed to have ascended on a night journey to heaven from the the old city of Jerusalem (al-Aqsa Mosque today) , where the Dome of the Rock was later built. Jerusalem became the third holiest city of Islam. The Muslim rulers did not force their religion on the Palestinians, and more than a century passed before the majority converted to Islam. The remaining Christians and Jews were considered People of the Book. They were allowed autonomous control in their communities and guaranteed security and freedom of worship. Such tolerance was rare in the history of religion . Most Palestinians also adopted Arabic and Islamic culture. Palestine benefited from the empires trade and from its religious significance during the first Muslim dynasty, the Umayyads of Damascus.
750 AD : The power shifted to Baghdad with the Abbasids, Palestine became neglected. It suffered unrest and successive domination by Seljuks, Fatimids, and European Crusaders. It shared, however, in the glory of Muslim civilization, when the Muslim world enjoyed a golden age of science, art, philosophy, and literature. Muslims preserved Greek learning and broke new ground in several fields, all of which later contributed to the Renaissance in Europe. Like the rest of the empire, however, Palestine under the Mamelukes gradually stagnated and declined.

1000-1899 AD

1517 AD : The Ottoman Turks of Asia Minor defeated the Mamelukes, with few interruptions, ruled Palestine until the winter of 1917-18. The country was divided into several districts (sanjaks), such as that of Jerusalem. The administration of the districts was placed largely in the hands of Arab Palestinians, who were descendants of the Canaanites. The Christian and Jewish communities, however, were allowed a large measure of autonomy. Palestine shared in the glory of the Ottoman Empire during the 16th century, but declined again when the empire began to decline in the 17th century.
1831-1840 AD : Muhammad Ali, the modernizing viceroy of Egypt, expanded his rule to Palestine . His policies modified the feudal order, increased agriculture, and improved education.
1840 The Ottoman Empire reasserted its authority, instituting its own reforms .
1845 Jewish in Palestine were 12,000 increased to 85,000 by 1914. All people in Palestine were Arabic Muslims and Christians.
1897 the first Zionist Congress held Basle, Switzerland, issued the Basle programme on the colonization of Palestine.

1900-1946

1904 the Fourth Zionist Congress decided to establish a national home for Jews in Argentina.
1906 the Zionist congress decided the Jewish homeland should be Palestine.
1914 With the outbreak of World War I, Britain promised the independence of Arab lands under Ottoman rule, including Palestine, in return for Arab support against Turkey which had entered the war on the side of Germany.
1916 Britain and France signed the Sykes-Picot Agreement, which divided the Arab region into zones of influence. Lebanon and Syria were assigned to France, Jordan and Iraq to Britain and Palestine was to be internationalized.
1917 The British government issued the Balfour Declaration on November 2, in the form of a letter to a British Zionist leader from the foreign secretary Arthur J. Balfour prmissing him the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine.
1917-1918 Aided by the Arabs, the British captured Palestine from the Ottoman Turks. The Arabs revolted against the Turks because the British had promised them, in correspondence with Shareef Husein ibn Ali of Mecca, the independence of their countries after the war. Britain, however, also made other, conflicting commitments in the secret Sykes-Picot agreement with France and Russia (1916), it promised to divide and rule the region with its allies. In a third agreement, the Balfour Declaration of 1917, Britain promised the Jews a Jewish "national home" in Palestine .
1918 After WW I ended, Jews began to migrate to Palestine, which was set a side as a British mandate with the approval of the League of Nations in 1922. Large-scale Jewish settlement and extensive Zionist agricultural and industrial enterprises in Palestine began during the British mandatory period, which lasted until 1948.
1919 The Palestinians convened their first National Conference and expressed their opposition to the Balfour Declaration.
1920 The San Remo Conference granted Britain a mandate over Palestine. and two years later Palestine was effectively under British administration. Sir Herbert Samuel, a declared Zionist, was sent as Britain's first High Commissioner to Palestine.
1922 The Council of the League of Nations issued a Mandate for Palestine.
1929 Large-scale attacks on Jews by Arabs rocked Jerusalem. Palestinians killed 133 Jews and suffered 116 deaths. Sparked by a dispute over use of the Western Wall of Al-Aqsa Mosque ( this site is sacred to Muslims, but Jews claimed it is the remaining of jews temple all studies shows clearly that the wall is from the Islamic ages and it is part of al-Aqsa Mosque). But the roots of the conflict lay deeper in Arab fears of the Zionist movement which aimed to make at least part of British-administered Palestine a Jewish state.
1936 The Palestinians held a six-month General Strike to protest against the confiscation of land and Jewish immigration.
1937 Peel Commission, headed by Lord Robert Peel, issued a report. Basically, the commission concluded, the mandate in Palestine was unworkable There was no hope of any cooperative national entity there that included both Arabs and Jews. The commission went on to recommend the partition of Palestine into a Jewish state, an Arab state, and a neutral sacred-site state to be administered by Britain.
1939 The British government published a White Paper restricting Jewish immigration and offering independence for Palestine within ten years. This was rejected by the Zionists, who then organized terrorist groups and launched a bloody campaign against the British and the Palestinians.

1947-1966

1947 Great Britain decided to leave Palestine and called on the United Nations (UN) to make recommendations. In response, the UN convened its first special session and on November 29, 1947, it adopted a plan calling for partition of Palestine into Jewish and Arab states, with Jerusalem as an international zone under UN jurisdiction.
1947 Arab protests against partition erupted in violence, with attacks on Jewish settlements in retalation to the attacks of Jews terrorist groups to Arab Towns and villages and massacres in hundred against unarmed Palestinian in there homes.
15 May 1948 British decided to leave on this day, leaders of the Yishuv decided (as they claim) to implement that part of the partition plan calling for establishment of a Jewish state. The same day, the armies of Egypt, Transjordan (now Jordan), Syria, Lebanon, and Iraq joined Palestinian and other Arab guerrillas in a full-scale war (first Arab-Israeli War). The Arabs failed to prevent establishment of a Jewish state, and the war ended with four UN-arranged armistice agreements between Israel and Egypt, Lebanon, Jordan, and Syria. The small Gaza Strip was left under Egyptian control, and the West Bank was controled by Jordan. Of the more than 800,000 Arabs who lived in Israeli-held territory before 1948, only about 170,000 remained. The rest became refugees in the surrounding Arab countries, ending the Arab majority in the Jewish state.
1956 Attckes incursions by refugee guerrilla bands and attacks by Arab military units were made, Egypt refused to permit Israeli ships to use the Suez Canal and blockaded the Straits of Tiran erupted in the second Arab-Israeli War.Great Britain and France joined the attack because of their dispute with Egypt's president Gamal Abdel Nasser, who had nationalized the Suez Canal. Seizing the Gaza Strip and the Sinai Peninsula within few days. The fighting was halted by the UN after a few days, and a UN Emergency Force (UNEF) was sent to supervise the cease-fire in the Canal zone. By the end of the year their forces withdrew from Egypt, but Israel refused to leave Gaza until early 1957.
1965 The Palestine Liberation Organization was established.

1967-1989

1967 Nasser's insistence in 1967 that the UNEF leave Egypt, led Israel to attack Egypt, Jordan, and Syria simultaneously on 5th of June.The war ended six days later with an Israeli victory. Israel occuiped Gaza Strip, Sinai Peninsula, Arab East Jerusalem, West Bank, Golan Heights.After 1967 war, several guerrilla organizations within the Palestine Liberation Organization (PLO) carried out guerrillas attacks on Israeli miletary targets, with the stated objective of "redeeming Palestine."
1973 Egypt joined Syria in a war on Israel to regain the territories lost in 1967. The two Arab states struck unexpectedly on October 6. After crossing the suez channel the Arab forces gain a lot of advanced positions in Sinai Peninsula and Golan Heights and manage to defeat the Israeli forces for more then three weeks. Israeli forces with a massive U.S. economic and military assistance managed to stop the arab forces after a three-week struggle. The Arab oil-producing states cut off petroleum exports to the United States and other Western nations in retaliation for their aid to Israel.In an effort to encourage a peace settlement, U.S. secretary of state, Henry Kissinger, managed to work out military disengagements between Israel and Egypt in the Sinai and between Israel and Syria in the Golan Heights during 1974.
1974 The Arab Summit in Rabat recognized the PLO as the sole legitimate representative of the Palestinian people.
1982 Israel launched an invasion of Lebanon aimed at wiping out the PLO presence there. By mid-August, after intensive fighting in and around Bayrut, the PLO agreed to withdraw its guerrillas from the city. Israeli troops remained in southern Lebanon.
1987 Relations between Israel and the Palestinians entered a new phase with the intifada, a series of uprisings in the occupied territories that included demonstrations, strikes, and rock-throwing attacks on Israeli soldiers.
1988 The PNC meeting in Algiers declared the State of Palestine as outlined in the UN Partition Plan 181.

1990-2000

1990 Yasser Arafat addressed the UN Security Council In Geneva demanding UN emergency force to provide international protection for the Palestinian people to safeguard their lives, properties and holy places.
1991 The first comprehensive peace talks between Israel and delegations representing the Palestinians and neighboring Arab states .
1993 Israel deported 415 Palestinian men to a buffer zone in southern Lebanon. The deported Palestinians were said by Israeli authorities to be active members of the militant Islamic resistance movement Hamas.
1993 Aftersecret negotiations, PM Rabin and PLO Chairman Yasser Arafat signed an historic peace agreement. Israel agreed to allow for Palestinian self-rule, first in the Gaza Strip and the West Bank town of Jericho, and later in other areas of the West Bank.
Feb 1994 An American-born Jewish settler in Hebron, Baruch Goldstein, opened fire in al-Haran al-ebrahime crowded mosque, killing 29 Muslims and wounding 150 more.
May 1994 In Cairo - Egypt, Yasser Arafat, and Yitzhak Rabin, signed the final version of the Declaration of Principles. Within 24 hours of the signing, Israeli military forces were scheduled to leave the Gaza Strip and Jericho.
July 1994 Yasser Arafat returned to Palestine.
Oct 1994 The Nobel Committee in Oslo, Norway, announced that the peace prize was being awarded to Israel's Foreign Minister Shimon Peres and Prime Minister Yitzhak Rabin, and to Yasser Arafat.
Jan. 1995 Martyr bombs kills 19 in Israel.
April 1995 Six killed in Gaza Martyr bombing.
July 1995 Martyr bomb in Tel Avivi.
Aug. 1995 Martyr bomber kills five in Jerusalem.
Sept. 1995 Israeli and PLO officials meeting in Taba, Egypt, finalized agreement on the second stage of eventual Israeli withdrawal from Palestinian lands. Special arrangements were agreed upon for Hebron, where Israeli soldiers will remain to protect the 450 Jewish settlers living there.
Nov. 1995 Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, was assassinated in Tel Aviv by a right-wing extremist.
Jan. 1996 PLO Chairman Yasser Arafat elected Presendant of the Palestinian National Authority.
June 1996 Right-wing Likud Party leader, Benjamin Netanyahu become the new Prime Minister of Israel.
June 1996 Arab summit discuss the new Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's peace plans.
Dec. 1996 Israeli authorities release plans to expand the Jewish settlements in Arab east Jerusalem, which causes outrage among Palestinians.
Jan. 1997 Israel and the Palestinian Authority reached an agreement for an Israeli redeployment from the West Bank city of Hebron.
Oct. 1997 Sheik Ahmed Yassin (61-year-old) founder of the militant Islamic group Hamas was released from Israeli prison, as part of a prisoner swap touched off by a failed Israeli assassination attempt in Amman, the capital of Jordan.
Oct. 1998 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian leader Yasser Arafat signed at peace-for-land agreement at the conclusion of negotiations in the U.S. the agreement calls for Israel to relinquish control of portions of the West Bank in return for active measures to be taken by Palestinians against terrorism.
Nov.1998 Palestinian President Yasser Arafat inaugurated Gaza International Airport.
Dec. 1998 President Clinton stood witness as hundreds of Palestinian leaders renounced a call for the destruction of Israel. Clinton urged "legitimate rights for Palestinians, real security for Israel."
May 1999 Winning a crushing victory over hard-line Prime Minister Benjamin Netanyahu, Ehud Barak promised to forge a secure peace with the Palestinians, pull troops out of Lebanon in a year and heal the deep divisions among Israelis.
Sep. 1999 An agreement has been reached with Israel concerning the release of Palestinian prisoners. Such release was a major point of contention in negotiations concerning the implementation of the Wye River peace accord.
Oct.1999 Israel and the Palestinians agreed to establish the first open land link between the West Bank and the Gaza Strip so-called "safe passage".
Mar.2000 Kissing Palestinian earth and warmly welcomed byYasser Arafat, Pope John Paul II made a prayerful pilgrimage to the town of Jesus' birth.

Monday, May 15, 2006

The Balfour Declaration

02-Nov-17

The Balfour Declaration

Dear Lord Rithchild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.

His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours tofacilitate the achievenment of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Signed: Arthur James Balfour

Sunday, May 14, 2006

مبادرتان صناعة فلسطينية


أطراف النهار
مبادرتان صناعة فلسطينية
حسن البطل

سنحمّل أيارنا هذا ما نحتمل من "بشائر" صغيرة وواعدة، فوق ما نحتمل من ذكريات نكبوية، ومن وقائع سياسية راهنة صعبة. ماذا في ايدينا؟ مبادرتان وطنيتان جاءتا من المجتمع المدني ومن الحركة الأسيرة.جاءت مبادرة المجتمع المدني من خارج "المجتمع الفصائلي"، وأما مبادرة كبار قادة الحركة الأسيرة، فقد صدرت من صلب المجتمع الفصائلي. قد تبدو القواعد الثلاث لمبادرة المجتمع المدني للخروج من الأزمة الى الحل بسيطة حتى البداهة، لكنها صدرت عن قطاع شعبي واسع، يمكن الاشارة إليه بصفته "الغالبية الصامتة"، لكن مبادرة تسمى "وثيقة الوفاق الوطني" لها شأن آخر. إنها مشروع برنامج من 18 نقطة أو بنداً، قد تشكل قاعدة انطلاق لا تقل أهمية برنامجية عما شكلته وثيقة "النقاط العشر" المنظماتية- الفصائلية، قبل أكثر من ثلاثين سنة.رئاسة السلطة تقبلت وثمنت مبادرة المجتمع المدني، لكن رئاسة السلطة والغالبية الفصائلية، بل واللجنة التنفيذية للمنظمة رحبوا بمبادرة قادة الحركة الأسيرة. يمكننا، كفلسطينيين، فهم واحتمال اسباب وساوس حركة "حماس" من ان أطراف الحصار المطبق من حولها تنسق فيما بينها، وحتى "تتآمر" على حكومة الحركة. غير أن أية هواجس لـ "حماس" من مبادرتين محليتين ووطنيتين لا مكان لها.تشير مبادرة القطاع المدني وقطاع الحركة الأسيرة الى أن غالبية شعبية وغالبية فصائلية تشكلان ثقلاً لا يقل في أهميته عما تشكله حكومة "حماس" من غالبية برلمانية منتخبة.المجتمع المدني سوف يشارك في مؤتمر الحوار الوطني المزمع يومي 24 و 25 الشهر الجاري. الحركة الأسيرة، داخل السجن الاسرائيلي وليست خارجه، لن تشارك وجاهياً، غير أن "وثيقة الحوار الوطني" ستكون أبرز المطروح للنقاش في مؤتمر الحوار. على "حماس" أن لا تعزل نفسها بيديها.قابلت حركة "حماس" مبادرة المجتمع المدني بشيء من التجاهل والاستخفاف، مع هجمات جانبية. لكن، بصدد وثيقة الأسرى تلعثمت أكثر من تلعثمها العابر في تفسير حكومة "حماس" لمواقف حركة "حماس"، وفي تفسير حركة "حماس" - الداخل لمواقف حركة "حماس" - الخارج.هذه المرة، بصدد وثيقة قادة الحركة الأسيرة، هناك ما يشبه حالة إجماع فصائلية، حتى أن فصيل "الجهاد الاسلامي" الذي دعم الموقف السياسي النضالي لحكومة "حماس"، شارك في وضع الوثيقة، ولو أن ممثلها في السجون، الشيخ بسام السعدي، تحفظ على البند المتعلق بالمفاوضات، وأن قيادتها السياسية خارج السجن اعتبرتها أفكاراً للحوار. هذا جيد: وافق مع الجماعة.. وتحفظ على ما لا توافق عليه، أو اعتراض عليه.يمكن، بالطبع، اختزال وثيقة الـ 18 نبداً، الى عشرة بنود. يمكن، كذلك، أن تضيف "حماس" او سواها تحفظاً آخر قبل إقرارها من مؤتمر الحوار.. وأخيراً، يمكن تطويل ذيلها الى 30 بنداً.لعل البند الأول هو الاهم سياسياً، لأنه حدّد الهدف المركزي للشعب في الوطن والمنافي بانجاز الحق في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير، استناداً الى "الحق التاريخي"، كما إلى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية.لا تقول الحركة الأسيرة ما يقوله بعض ناطقي حماس: حق المقاومة أولاً.. وإلا لتذهب السلطة الفلسطينية الى الجحيم، بل تعتبر السلطة نواة الدولة، وهي ثمرة كفاح وتضحيات.يوافق البند السادس من الوثيقة على جوهر مبادرة المجتمع المدني في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ودور م.ت.ف ورئاسة السلطة في ادارة المفاوضات (مع تحفظ "الجهاد") على أن يتم عرض أي اتفاق على مجلس وطني جديد، أو إجراء استفتاء عام "حيثما أمكن".هناك جديد، عملي وواقعي، في وثيقة الأسرى، هو البند 15 الذي يحث على فحص واعتماد أفضل الوسائل والأساليب، بما يجعل قطاع غزة الصامد رافعة قوية وحقيقية لدعم صمود الشعب في الضفة والقدس.ü ü üالفصائلية الفلسطينية طول عمرها شاطرة في الوفاق البرنامجي وعندما كانت اقدامها معلقة في هواء المنفى او جحيمه. الآن، صارت لدينا أرض صغيرة، وديمقراطية ممأسسة، وتجربة حكم واقعية.. وآفاق حلول واقعية.إذا صعب على "حماس" تجرع المبادرات والحلول الخارجية.. فلماذا يصعب عليها قبول مبادرتين صدرتا من الغالبية الشعبية والغالبية الفصائلية؟ نأمل خيراً.

وثيقة للوفاق الوطني


توصل إليها قادة مختلف الفصائل والقوى في المعتقلات
وثيقة للوفاق الوطني من داخل السجون تطرح أسس برنامج مشترك للخروج من الأزمة الراهنة

كتب عبد الرؤوف ارناؤوط
في وثيقة غير مسبوقة، اتفق قادة من حركات "فتح"، و"حماس"، و"الجهاد الاسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، معتقلون في السجون الاسرائيلية، على أن " الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال، وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة العام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين".ووقع على الوثيقة التي جاءت تحت عنوان "وثيقة الوفاق الوطني" كل من مروان البرغوثي، امين سر حركة فتح في الضفة الغربية، والشيخ عبد الخالق النتشه، من الهيئة القيادية العليا لحركة (حماس)، والشيخ بسام السعدي، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، وعبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذية ونائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومصطفى بدارنة، من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينوتؤكد الوثيقة التي ابرمت امس، بعد فترة طويلة من الحوار في داخل السجون على "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة العام 67 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته".وفيما بدا انه اول اعتراف من قبل حركة (حماس) بمبادرة السلام العربية، فقد اكدت الوثيقة على "وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل، وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والاسلامية"، فيما تضمنت ايضا اعترافا بقرارات الشرعية الدولية باشارتها الى ان انجاز حقوق الشعب الفلسطيني يتم " مستندين في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في أرض الآباء والاجداد، والى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية".كما تضمنت اعترافا صريحا بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني بدعوتها لـ" الاسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة في آذار 2005 فيما يتعلق في تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" اليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وبما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية".ودعت الوثيقة الى" تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وخاصة حركتي "فتح" و"حماس" والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً واقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي".

Saturday, May 13, 2006

النص الحرفي لوثيقة الوفاق الوطني


بسم الله الرحمن الرحيم
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا_صدق الله العظيم

(وثيقة الوفاق الوطني)

انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن اجل مواجهة المشروع الاسرائيلي الهادف لفرض الحل الاسرائيلي، ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيساً على اقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية والاستيلاء على الأغوار وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وأغلاق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه في العودة. ومن أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاءً لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وأنات جرحاه، وأنطلاقاً من أننا لا زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الاساسي وطني ديمقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن أجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، وإستناداً الى أعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة (وثيقة الوفاق الوطني) لشعبنا العظيم الصامد المرابط، والى الرئيس محمود عباس أبو مازن، وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني، والى رئيس الحكومة اسماعيل هنية، ومجلس الوزراء، والى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضائه، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضائه، وألى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، والى كافة المؤسسات والمنظمات الأهلية والشعبية، وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي. آملين أعتبار هذه الوثيقة كلا متكاملا وأن تلقى دعم ومساندة وموافقة الجميع وتسهم بشكل أساسي في التوصل الى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني

أن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والأستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الاسرى والمعتقلين، مستندين في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في أرض الأباء والاجداد، والى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية

الاسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة اذار 2005 فيما يتعلق في تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإنضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وبما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والاقليمية وان المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006 بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والاحزاب الوطنية والاسلامية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات على أساس نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية والاجتماعية والجماهيرية والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية أطاراً جبهوياً عريضا وإئتلافا وطنيا شاملا واطارا وطنيا جامعاً للفلسطينيين في الوطن والمنافي، ومرجعية سياسية عليا

حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 67 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية

وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والاسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والأسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والأنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعماً لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل الاسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا

حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية بإعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه وأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي أحترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها وأحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب لإرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة. وأهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتسوية أية خلافات بالحوار الاخوي استناداً الى الدستور المؤقت ولمصلحة الوطنية العليا وضرورة اجراء اصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون

تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتي فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً واقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الاصلاح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الاجرامي الاسرائيلي وبخاصة اسر الشهداء والأسرى والجرحى واصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلين عن العمل والخريجيين

أن ادارة المفاوضات هي من صلاحية (م.ت.ف) ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي أتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو اجراء استفتاء عام حيث ما أمكن

تحرير الاسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية و(م.ت.ف) والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة والتشريعي وكافة التشكيلات المقاومة

ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضهم

العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة بإسم »جبهة المقاومة الفلسطينية«، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل ل1لمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها

التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الضرورية والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها

رفض وإدانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الولايات المتحدة واسرائيل ودعوة العرب شعبياً ورسمياً لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و(م.ت.ف) وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والاعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالأجماع العربي والعمل العربي المشترك

دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة (م.ت.ف) والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية

نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود الى الفتنة وادانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية وتحريم استخدام السلاح بين ابناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والإلتزام بالحوار اسلوبا وحيدا لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على اساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة ان تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة

أن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الاساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في الضفة والقدس وان المصلحة الوطنية تقضي بإعادة تقييم الوسائل والأساليب النضالية الأنجع في مقاومة الاحتلال

ضرورة اصلاح وتطوير المؤسسة الامنية الفلسطينية بكل فروعها على اساس عصري وبما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الامني وانهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الامني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة وتنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها

دعوة المجلس التشريعي لمواصلة اصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الامنية والاجهزة بمختلف فروعها والعمل على اصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الاجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون

العمل من اجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري سياسيا ومحلياً ومن اجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والمتعلق بإزالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعياتها

حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح - امين سر حركة فتح - النائب مروان البرغوثي

حركة الجهاد الاسلامي - الشيخ بسام السعدي

حركة المقاومة الاسلامي حماس الهيئة القيادية العليا - الشيخ عبد الخالق النتشة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - عضو اللجنة التنفيذية نائب الامين العام للجبهة - عبد الرحيم ملوح

الجبهة الديمقراطية - مصطفى بدارنة

ملاحظة: حركة الجهاد الاسلامي تحفظت على البند المتعلق بالمفاوضات

نص مبادرة القطاع الخاص من اجل فلسطين


نحن الموقعون على هذه المبادرة ممثلو القطاع الخاص الفلسطيني من رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات التمثيلية والشركات القيادية من مختلف القطاعات الصناعية والمالية والخدمات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة، ممن حملوا رسالة التنمية الفلسطينية وتكبدوا اعباء جسيمة في بناء اقتصاد فلسطيني قادر على توفير شروط بقاء وصمود الشعب الفلسطيني على ارضه المباركة. نحن اسرة القطاع الخاص الذي يفخر بانه كان وما زال وسيبقى شريكا كاملا مع السلطة الوطنية ومع القطاع غير الحكومي في معركة شعبنا العظيم من اجل انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس ومن اجل ضمان حق العودة للاجئين وفق قرارات الامم المتحدة.وانطلاقا من ذلك فاننا نعبر عن قلقنا البالغ ازاء التدهور الذي تشهده قضية شعبنا العادلة هذه الايام وازاء ما يحيط بها من مخاطر تهدد بالاطاحة بما حققه شعبنا من مكاسب هامة على مختلف الصعد، وخصوصا ما يتعلق بتجسيد هويته الفلسطينية، وتحقيق الاجماع الدولي على اقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وتطوير مؤسساته الحيوية، وتعميق تجربته الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية والبلدية والبرلمانية، التي عقدت بمشاركة واسعة من ابناء الشعب الفلسطيني، ودعمت من المجتمع الدولي سياسيا وماليا وفنيا، وتوجت بتداول سلمي للسلطة بطريقة حضارية.لقد دفع شعبنا لتحقيق تلك الانجازات عشرات الآلاف من الشهداء، ومئات الآلاف من الجرحى والاسرى. وذاق الملايين من ابنائه مرارة الهجرة والتشرد والبؤس والاضطهاد، وكابد المرابطون على ارض الوطن سياسات الحصار والافقار والبطالة، وهم يعانون اليوم من ابشع عملية اقصاء عن ارضهم ومياههم بواسطة جدار التوسع والفصل العنصري، وحشرهم في كنتونات بواسطة مشروع اسرائيل لرسم حدودها من جانب واحد.وفي الوقت الذي رحبت الشعوب والحكومات في معظم الدول بنزاهة الانتخابات الفلسطينية وبالممارسة الديمقراطية فقد تلقينا ببالغ الاسف الانباء عن اجراءات المقاطعة للحكومة الجديدة، وقطع المعونات عن الشعب الفلسطيني وتجميد تنفيذ المشاريع التنموية التي اتخذتها بعض الدول المانحة، وذلك بسبب نتائج تلك الانتخابات، ان تنفيذ تلك الاجراءات سيقود الى شل قدرة السلطة عن دفع رواتب موظفيها، والى توقف خدماتها الحيوية وانهيارها، والى حدوث تدهور اقتصادي شامل. وغني عن القول ان المساعدات الخارجية، اصبحت ضرورية جدا للتخفيف من آثار العدوان الاسرائيلي المتواصل، وما نجم عنه من خراب ودمار للمرافق العامة والخاصة في كافة ارجاء الاراضي الفلسطينية المحتلة، واغلاق ابواب العمل والعيش الكريم لمئات الالوف من الفلسطينيين. ويعرب القطاع الخاص عن استنكاره للاجراءات الاسرائيلية، وخصوصا اغلاق معابر قطاع غزة، وفصلها عن الضفة الغربية، ولحجز ايرادات الضرائب الفلسطينية التي تجمع بواسطة وزارة المالية الاسرائيلية، ونطالب حكومة اسرائيل بوقف اجراءاتها التعسفية وتحويل تلك الاموال للسلطة الوطنية.كما نرفض الضغوط والاجراءات التي تمارس على الدول العربية والاجنبية الصديقة لمنعها من تقديم معونات للسلطة وللشعب الفلسطيني، ونرفض التهديدات التي تمارس على البنوك لمنعها من تحويل اموال المساعدات، لان هذه التهديدات تؤدي الى المزيد من الافقار والتجويع للشعب الفلسطيني، وخلق بيئة مواتية لتنامي التوتر والعنف، الذي سيكون له نتائج وخيمة على جميع ارجاء المنطقة.اما الامر الذي زاد من قلق وغضب القطاع الخاص الفلسطيني ومعه جميع المواطنين، فهو ما شهدته بعض المدن الفلسطينية من تفجر ممارسات مرفوضة ولا تليق بأخلاقيات شعبنا، وتسيء بشكل بالغ لسمعته ولعدالة قضيته وتخمد روح التضامن معه، وخصوصا الانتهاكات لحرمة المؤسسات العامة والاشتباكات المؤسفة، التي يسقط فيها الابرياء، والتي تلحق اضرارا جسيمة بالوحدة الوطنية وبالروح المعنوية لشعبنا، اضافة الى ما تلحقه من اضرار للمرافق والتجهيزات في العديد من المؤسسات الوطنية.ازاء هذا الوضع، فان القطاع الخاص الفلسطيني رأى ان يتوجه الى الاخوة رئيس السلطة الوطنية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس التشريعي، والى رؤساء الكتل البرلمانية وكافة القوى والاحزاب الوطنية والاسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكل الحريصين على انجازات الشعب الفلسطيني، وعلى مستقبل قضيته، ودعوتهم الى تغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية او الحزبية والجهوية الضيقة، والى مناشدتهم لتركيز الجهود، كل الجهود لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني المتمثلة في مشروع حكومة اسرائيل لرسم الحدود من جانب واحد، ومخطط فرض العزلة على الشعب الفلسطيني، وزعزعة السلام الاهلي وتفكيك النسيج الاجتماعي وانهيار النظام السياسي الفلسطيني، ودحر قضيته العادلة عن دائرة الاهتمام الدولي
ان القطاع الخاص الفلسطيني يرى ان النجاح في مواجهة تلك التحديات يستوجب من جميع القوى الوطنية والاسلامية التمسك بالمبادئ التالية
التسلح ببرنامج سياسي شامل يحظى بالاجماع الوطني وينسجم مع قرارات الامم المتحدة، والمبادرة العربية، ويشكل مرجعية للتحرك السياسي الفلسطيني لانهاء الاحتلال
احترام الخيار الديمقراطي لشعبنا ونتائج الانتخابات، والالتزام بالتعددية السياسية، والوسائل الديمقراطية في التعبير والممارسة
احترام القانون الاساسي والاستناد اليه في البت في توزيع وممارسة الصلاحيات
الاحتكام للحوار كطريق لحل اية اشكالات او خلافات، وتحريم الاقتتال بين الاخوة ونبذ اللجوء لاستخدام السلاح والعنف وتفادي التصعيد الاعلامي والتحريض
احترام سيادة القانون وادانة اي انتهاك لحقوق الانسان الفلسطيني مهما كان مصدره
ونرى ان اولويات اهداف البرنامج الوطني للسلطة الوطنية يجب ان تركز على
التصدي للمشروع الاسرائيلي لرسم الحدود وفرض حل من جانب واحد
مجابهة عملية عزل السلطة الوطنية عن محيطها العربي والدولي، وتنشيط التضامن الدولي والعمل على اعادة تدفق المعونات العربية والدولية
استكمال عملية الاصلاح وترسيخ الشفافية والمساءلة وسائر قواعد الحكم الصالح، وعلى رأسها توطيد سيادة القانون وتطوير وتفعيل الدور المستقل لسلطة القضاء، ومعالجة الفلتان وفوضى السلاح بشكل جذري
توفير بيئة مواتية لنهوض القطاع الخاص وتمكينه من لعب دوره القيادي في التنمية
صيانة السلم الاهلي، والاندماج الاجتماعي، والتمسك بالطابع الديمقراطي المنفتح للمجتمع الفلسطيني
محاربة الفقر والبطالة، وتطوير شبكات الامان الاجتماعية لاسر الشهداء والاسرى وضحايا الانتهاكات الاسرائيلية، والجماعات المهمشة والمستضعفة
اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتطوير تمثيلها وبنيتها بما يستجيب وطبيعة المرحلة ومستجداتها
ان تحقيق الاهداف اعلاه يستوجب تضافر كل الجهود المخلصة والعمل المشترك على مسارات ثلاثة بشكل متزامن كما يلي
أولا: على الصعيد السياسي
مطالبة الاخوين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء وانطلاقا من مسؤوليتهما المشتركة، بأخذ زمام المبادرة لصياغة خطة سلام فلسطينية، مستندة الى قرارات الامم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، والى الثوابت والحقوق الفلسطينية لتسهيل التحرك السياسي الفلسطيني
التوجه الى منظمة الامم المتحدة، واللجنة الرباعية ومطالبتهما بتحمل مسؤولياتهما والعمل مع كافة الاطراف من اجل تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية
تشكيل وفود رسمية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الاهلية لتنفيذ خطة تحرك دبلوماسي واسع لشرح المبادرة الفلسطينية، ولعقد لقاءات مع حكومات الدول المانحة ومع المنظمات الدولية لغرض استئناف المعونات الدولية، ولانعاش التضامن الدولي مع شعبنا
ثانيا: على صعيد الجبهة الداخلية
تشكيل حكومة ائتلاف وطني بمشاركة حقيقية من القوى والاحزاب الفلسطينية، وبمشاركة ذوي الخبرات والكفاءات القادرة على مناهج واساليب الادارة العصرية في المؤسسة الحكومية
المبادرة فورا الى عقد حوار وطني بين الاطراف الممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني للاتفاق على برنامج الحكومة الفلسطينية لتحقيق الاولويات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الصعيد الامني
التأكيد على مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في صياغة البرنامج الاقتصادي للحكومة، بما يحقق توفير بيئة مواتية لنهوض القطاع الخاص، ولاضطلاعه بدوره الرئيسي في التنمية
الاتفاق على ميثاق شرف بين جميع الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية لحماية الامن الشخصي للمواطنين، وحماية امن المؤسسات، وفرض سيادة القانون
ثالثا: على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية
تشكيل لجنة وطنية بمشاركة جميع القوى والاحزاب والشخصيات الوطنية بهدف استكمال حوار القاهرة المتعلق باصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، واعادة هيكلتها وتطوير التمثيل والمشاركة فيها باستخدام الاساليب الديمقراطية، وتطوير قدرتها وادائها لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال وانجاز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة على ارضه، وتحقيق عودة لاجئيه وتطوير آليات اضطلاعها بدورها كقيادة شرعية وحيدة للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، وتطوير دوائرها واجهزتها بما يحقق تحسين استجابتها لاحتياجات ابناء الشعب الفلسطيني في مختلف مواقعهم، وتطوير دورها كأداة توحيد للشعب الفلسطيني، ولتشبيك التجمعات الفلسطينية في الخارج مع المواطنين في داخل الوطن.وختاما يعبر القطاع الخاص الفلسطيني عن تقديره لكافة المبادرات المخلصة الهادفة لتوحيد الجهود لمواجهة الازمة الراهنة، ويبارك دعوة الرئيس لعقد مؤتمر وطني لهذا الغرض، وانطلاقا من دوره الرئيسي في ادارة عجلة الاقتصاد والتنمية، وكونه شريكا رئيسيا في مجالات العمل الوطني والانساني الاخرى، يقدم القطاع الخاص مبادرته هذه تعبيرا عن رغبته واستعداده للمساهمة الجادة والفعالة لانجاح الحوار الوطني، وتحقيق اهداف هذا الحوار على مختلف الاصعدة، كمقدمة ضرورية لتجاوز الازمة الراهنة، والانطلاق بالمشروع الوطني الفلسطيني الى نهايته المظفرة
"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ورسوله والمؤمنون". صدق الله العظيم
المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني

Sunday, May 7, 2006

فواز طرابلسي في كتابه <فيروز والرحابنة>: جهة التاريخ وجهة الإبداع

محمد علي شمس الدين
على الرغم من الجهد التحليلي الذي يبذله فواز طرابلسي في كتابه <فيروز والرحابنة/ مسرح الغريب والكنز والأعجوبة> (عن رياض الريس للكتب والنشر 2006)، إلا أنه لم يلمس بعمق، جوهر العمل الإبداعي للأخوين رحباني (عاصي ومنصور) وبينهما واسطة العقد (فيروز)، سواء في المسرح أو في الأغنية. ومحاولتنا، هنا، هي استدراك على ما فات المؤلف في كتابه.. ذلك أن ما قام به طرابلسي، في منهجه التحليلي، لم يخرج عموما عن مجرد مطابقات بين أحداث حربية وتاريخية، قام بتقميشها من بعض مظانها في الكتب أو الصحف، وأعمال فنية إبداعية في المسرح والأغنية (الشعر، اللحن، الصوت)، فأسقط الأولى على الثانية (أي الأحداث على الفن) إسقاطا يكاد يكون آليا، متزودا بمنهج واقعي من المادية التاريخية، لا تعوزه المرجعيات النظرية، ولكنه، ولهذا السبب بالذات على الأرجح، فاته الالتقاء الذي نشده، على الرغم من أنه ضل السبيل، بضالته المنشودة في العقد الرحباني الفريد، وهو عقد الشعر والصوت. ولم نجد أن للشغف الذي ذكره والمؤلف الواصل لحد الفتنة (ص 20 و21) ذاك الدور الحاسم في الكشف عن مستور التوليد الإبداعي لدى الرحبانيين ولدى فيروز (سواء بسواء)، فقد غلبت المثاقفة على الشغف والفتنة، وكادت تعطلهما على امتداد مئة وإحدى وثمانين صفحة من الكتاب (البالغ مئتين وإحدى وثلاثين...) لولا بداية استدراك ما فات، والدخول في لحم وعصب التجربة، بإشارة الى <الطفولة> <كمفتاح لعالم الرحبانة كله>، واعتبارها، تبعا للنص الرحباني، أحلى وأغلى من المجد والكرامة والحكم والشهرة... (ص 181)... فأهم ما في الكتاب، في نظرنا، أواخره، في الصفحات المتعلقة بالحلم والطفولة، والغربة، والأعجوبة، والصوت... ولو اختصرناها لقلنا هي عناصر الشعر والصوت... مع التحفظ الواجب لهذه الناحية، وهو أن ثمة (في الشعر كما في صوت فيروز) غموضا عذبا لا يفسر، سواء من جهة المصدر والغاية أو العبارة بذاتها.. أي، في هذين المقامين بالذات: النشوة أكبر من التاريخ وأكبر من العقل نفسه. وهذا هو جوهر التجربة على ما نرى. إن الصفحات الطويلة، والأرشفة الموثقة لأحداث تاريخية حدثت في الماضي أو الحاضر، أثقلت كاهل الاحتكاك الجسدي والنفسي الحي بالنصوص الرحبانية. هذا فضلاً عن إسقاطات آلية مبسطة لأحداث بعينها وأشخاص بعينهم على <النص الرحباني> وعلى <الشخص الرحباني>... ما عطل الآلة المعرفية والذائقة الفنية معا... فعمليات التقميش القريبة (من صحافة وبعض الكتب أو الأطروحات) في مسرحيات مثل موسم العز 1960 وجسر القمر 1962 والليل والقنديل 1963 وبياع الخواتم 1964 ودواليب الهوا 1965 وهالة والملك 1967 والشخص 1968 ويعيش يعيش 1970 وناطورة المفاتيح ...1972 إلخ. وعمليات التقميش التاريخية القديمة لمسرحيات <بترا> ,1977 وسكتش زنوبيا الذي عرض للمرة الأولى العام 1971 في دمشق من ضمن مسرحية <ناس من ورق> ليحل محل سكتش <شهرزاد>، والتقميش التاريخي لمسرحيات تتناول العصور الوسيطة مثل موسم العز 1960 وأيام فخر الدين 1966 وجبال الصوان ...1966 إلخ. ... هذه التقميشات سبقت العمل التحليلي للأشعار والشخوص المسرحية، ومهدت لها، ما أدى الى ضغط حدثي مباشر على النص والشخص المسرحيين، خفف من إشعاعه، إن لم نقل أعتمه... والأمثلة على ذلك كثيرة، نكتفي بالبعض منها، بنصه الحرفي كما ورد في الكتاب. فهو يكتب بصدد مسرحية <جسر القمر> 1962 ما يلي: <... مجددا فلننتقل من مسرح الأغنية والحوار والرقص الى مسرح السياسة والاجتماع اللبنانيين. ماذا نجد؟ نجد أن ما تدعو إليه المسرحية هو الصياغة الأدبية الفولكلورية لما عبّر عنه في حينها بطريقة شبه حرفية، ولكن بلغة سياسية، الرئيس فؤاد شهاب في رسالته الشهيرة الى اللبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال يوم 22 تشرين الثاني .1961 دعا شهاب الذين ينعمون بالازدهار الى الاهتمام باللبناني المتخلف وطالب بإلحاح من البعض التضحية ومن البعض الآخر الصبر. فها هي المسرحية تهيب بأهالي القرية (اقرأ الطوائف والمناطق المسيحية) أن يضحوا في سبيل الأقل يسراً، أي أهل القاطع (اقرأ: الطوائف والمناطق الإسلامية) وهي تهيب بهؤلاء الأخيرين أن يتحلوا بالصبر الى أن يتم ذلك... إلخ>. هكذا يمهد الكاتب للمسرحية وكأنها صدى لحيثيات سياسية مباشرة، فالسياسة تكبس بثقلها على الشعر والصوت والمسرح، فتناقش المسرحية وكأنها بيان سياسي، و<تعمل الإيديولوجيا> على الذاكرة (كما يقول في ص 62). يكتب أيضا بصدد مسرحية <الليل والقنديل> ,1963 هذه المقارنة بينها وبين <جسر القمر>: <... إذا كانت جسر القمر تثير مسألة الاقتتال الأهلي والسلم الأهلي، ف<الليل والقنديل> تثير مسألة الأمن الداخلي للنظام> (ص 66)... ثم يستطرد في عرض حدثي مفصل للمحاولة الانقلابية العسكرية ضد العهد الشهابي التي نفذتها مجموعة من العسكريين المناصرين للحزب السوري القومي الاجتماعي (ص 67/68). ويكتب في ص 75 الملاحظة التالية: في <جسر القمر> و<الليل والقنديل> كان موضوع المسرحية العلاقة بين الأمن من جهة وبين الازدهار والانفتاح الاقتصاديين من جهة أخرى. <بياع الخواتم> من جهتها تثير مسألة العلاقة بين الأمن وشرعية السلطة. ومن يقل شرعية الحكم يقل إيديولوجيا. من هذا المنظار تبدو <بياع الخواتم> مجموعة <تأملات في الإيديولوجيا> يعرض لنهاية الشهابية في الصفحات ,80 ,79 ,78 والى ما انفجر في وجه الرئيس شارل حلو من أزمات وإضرابات عمالية وتحرك المزارعين، واحتقان طائفي، من خلال تقرير سياسي حدثي مباشر، ما يلبث أن يسقطه على المسرح الرحباني، فيقول: <ومهما يكن، سوف يبقى فؤاد شهاب <الشخص> حسب تسمية الرحابنة له في مسرحية لاحقة> (ص 80)... وهكذا، وهلمجراً، وعلى هذا المنوال، تتوالى السياقات الحدثية السياسية والاجتماعية، الممهدة أو المرافقة للمسرحيات الرحبانية، لكي تشكل الأداة التحليلية (الإيديولوجية) للكاتب. فهو يسقط الاقتصاد السياسي والاجتماعي، والتاريخ الحدثي على الفن، ليحشره في داخله... ولا يعدم في كل مسرحية من المسرحيات، الحدثيات التاريخية والمبررات الإيديولوجية للتفسير.. وهو يستعين بعدة معرفية انطلاقاً من ماركس ولينين، وماكس فيبر، وصولا لنزار مروّة،،، و.... أنسي الحاج وكاداريه (كشاعر وروائي) مرورا بفرويد وباشلار. حسنا... حين تلمع المثاقفة العبقرية في ذهن الكاتب، يصل الى لمس معادلة جوهرية في التعرّف على <الحلم> في المسرح الرحباني وعلاقته بالطفولة من جهة (فرويد) وبالغد من جهة (باشلار من خلال قوله: <الحلم هو الغد> (في كتابه شعرية الحلم la poetique de la reverie paris - presse - universitaire de france 1968 P.96
ملاحظات
ويلمس ايضا مسألة الوعد في المسرح الرحباني، لا كمحض انتظار متروك للقدر، بل كاجتراح يحققه الموعودون به، على ما يرى الروائي التركي اسماعيل كاداريه حيث يقول: <عندما الشعب يكون في انتظار حدث ما، ثق انه في مخاض ابتداع ذلك الحدث>. كما انه يجيد، حين يتحدث عن شيء من اصول القناع (البربارة) والأعجوبة في المسرح الرحباني (ص 114 وما بعدها)... إن الملاحظات التي نرغب في ابدائها حول المسرح الرحباني بعامة، والشعر والصوت، هي التالية: أولا: المسرح الرحباني هو مسرح غنائي شعري Lyrique وشخوصه وأحداثه مستمدة إما من الواقع او الفكرة، والسياسة فيه، والاحداث التاريخية والاجتماعية، والتسميات، موضوعة في خدمة العمل المسرحي، كفن.... أي كمبادرة ابداعية توليدية، لا كصدى لواقع او تفسير له. ثانيا: العمل المسرحي للرحابنة، كتقنية مسرحية، من نص وفضاء واشخاص مسرحيين، عمل متواضع على العموم، فهم لم يستفيدوا من التقنيات الكبيرة للمسرح العالمي على أيدي أمثال يونيسكو ودورنمايت... بل كتبوا حوارات متواضعة في الشكل والتقنية، وإطارهم المسرحي إطار لا يعتدّ به. ثالثا: جوهر العمل المسرحي الرحباني، لا التاريخ ولا الواقع، لا السياسة ولا المجتمع (على الرغم من حضور ما لهذه العناصر)... بل الشعر. رابعا: إن الشعر بالذات، في ما هو اساس هذا المسرح، لا يستقيم بذاته... وبجميع خفاياه وأسراره.. من الطفولة الى الموت، ومن الحب الى الغربة، ومن الأسطورة الى القناع، ومن الواقع للمتخيل... لا يستقيم بذاته استقامة مفردة، ولكنه يأخذ قيمته الجوهرية التي لا تقل عنه بذاته، من اندراجه في حنجرة فيروز... الشعر إذن لا يكون إلا في الصوت. خامسا: إن الشعر والصوت، في المسرح الرحباني، هما الأساس والشعر والصوت، حين يهملان في التحليل، يربكان المحلل... فأين السياسة والاقتصاد والاجتماع، مثلا... بل أين التاريخ نفسه، في مثل المقاطع التالية
أنا عندي حنين ما بعرف لمين
وان سألوا وين كنتو وليش ما كبرتو أنتو بنقلن نسينا
لما بدي اشحذ بقعد بالشنته ولما بدي نام بنام بالوحش
السرقة والحلم أخوة
كل حكم بالأرض باطل
والأرجح انه في الصنيع المسرحي والشعري الرحباني: المكان وهم والزمان وهم والأشخاص وهم أشخاص <قصقص ورق ساويهن ناس>، تبدأ بيّاع الخواتم على الشكل التالي
رح نحكي قصة ضيعة/ لا القصة صحيحة ولا الضيعة موجودة
واللافت ان الشعر الذي هو وليد الضجر يصنع الفن
بسّ بليله وهوّي ضجران خرتش إنسان عورقه صارت القصة وعمرت الضيعة
لكن الأخطر من ذلك كله، هو المعادلة التالية
المسرح الرحباني ابن الشعر الشعر هو هو الصوت الصوت هو فيروز. بمعنى انه ولا شخصية من الشخصيات الرحبانية ترسخ مسرحيا في المخيلة او الحقيقة المسرحية... لا فخر الدين ولا نصري شمس الدين، ولا وديع الصافي ولا فيروز كممثلة... أعني على غرار ما يبقى مثلا مارلون براندو الممثل في القيامة الآن باخراج كوبولا
وحتى فيروز كممثلة مسرحية، تستطيع وأنت تشهد المسرحية، وهي تتحرك او تغني على المسرح، تستطيع ان تقفل عينيك وتسمع فقط، تسمع ولا ترى/ ولا تخسر شيئا مسرحيا (الصوت هو الحي.. والقائم). وإلا فأية قيمة للبندورة، مثلا، حين ينادي عليها اي كان (ما خلا فيروز) في احدى مسرحيات الرحابنة... إن لم توضع في حنجرة فيروز؟ من أجل ذلك، ولأن سوى فيروز غنّى المسرح الرحباني والشعر الرحباني، فبقي في حدود المألوف، ما عداها هي.. هي التي صنعت المعجزة بصوتها، نستطيع القول ويا للمفارقة: المسرح الرحباني شعر، الشعر صوت، الصوت فيروز.

في شي عم بيصير: فيروز/زياد

عناية جابر
لا تزال بيروت تحرّك أسئلة. هذه قوّتها، هذا همّها، هذا دأبها. ففي محاولة جادة في قراءة تجربة جريئة قلبت فيروز على قواعدها التكتيكية الغنائية التي بنت عليها حضورها الشعبي، محليا وعربيا وعالميا، منتقلة من الغناء الى الأداء مع تجربة زياد الرحباني، وفي مزج مدهش بينهما، افتتح برنامج أنيس المقدسي ليل أمس احتفالا بمرور أربع سنوات على تأسيسه، مؤتمر الكلمة والموسيقى والمسرحة بعنوان: فيروز/زياد 1973 2006) في <شي عم بيصير>، ويستمر لغاية يوم السبت 29 نيسان الجاري في قاعة بطحيش، مبنى الوست هول الجامعة الأميركية، بيروت. يرمي المؤتمر الى دراسة هذا التيار التجديدي في الموسيقى العربية، وفي فهم التفاعل الخلاق والانفتاح على مختلف أشكال التعبير الفني، والتجديد في الموسيقى وفي الكلمة الشعرية. المؤتمر في افتتاحه ليل أمس وسط الحضور المهتم، قارب مسائل أساسية في لغة زياد وفي الحداثة الواقعية في أغاني فيروز وزياد وفي السيرة اللغوية وشارك فيه كل من أحمد بيضون ورشيد الضعيف وفواز طرابلسي وحنان قصاب حسن ورفيف صيداوي وتغيّب محمد أبي سمرا. حنان قصاب حسن وتحت عنوان <تحية الى فيروز> عرضت الى الفضاءات الجمالية والثقافة الشفوية الحية في أغنيات فيروز، التي بدت في أغنياتها حيية في الحب لا تطرح أسئلة، لتأتي في مرحلة زياد الرحباني، مناكفة، ساخرة، عموما واقعية في رؤيتها الى الرجل، فقدمت أغنية من وحي اليومي والمُعاش. حسن أوردت الأمثلة والمقارنات بين أغنيات فيروز على زمن عاصي ومنصور وبين <النقلة> مع زياد بمضامين الحاضر. ندوة الأطر الاجتماعية واللغة والنصوص أدارها فواز طرابلسي، وشارك فيها أحمد بيضون في ورقة تحت عنوان (غناء فيروز لكلمات زياد: قمر الصباح الباكر يحكي بلايا آخر السهرة) رأى فيها بيضون الى وجود نوع من التباين في اللون بين صوت فيروز وكلمات زياد، يواكبه تباين آخر بين كلمات زياد وموسيقاه. ولا يرى الكاتب عيبا في هذا، بل يعدّه بعدا من أبعاد الطرافة التي ميزت تعاون فيروز وزياد. من جهة أخرى، توقفت الورقة مليا أمام الكلمات نفسها فترصد فيها نوعا من <العي> أو <الحبسة> (أي العجز عن الكلام المتسق والمفيد) بما هما ميزة لطريقة اللبنانيين في التخاطب. تلم الورقة أيضا بالعالم المرجعي لزياد الرحباني، فترى فيه ضدا للعالم الرومانسي الذي أنشأه عاصي ومنصور، وكان محوره مركزية <الأنا> الفردية او الجمالية وتسأل الورقة أخيرا عن ماهية العالم الذي يقيم فيه زياد بما هو مقابل لمرجع أبيه وعمه الريفي أساسا. ليس زياد الرحباني رجلا بلا أحلام إذن يقول بيضون وإنما هو فنان أحلام مكسورة. رشيد الضعيف في <كلمات تفصح عن محتوى الوجدان> تناول كلمات زياد الرحباني في شريطه <بما إنّو>، واعتقد ان ما يجري على كلمات هذا الشريط يجري كلامه في أعماله الأخرى عامة. الضعيف في مداخلته القيّمة عرض الى خروج زياد عن المألوف الشعري، وأشار الى الحيوية في كلماته، الخالية من الادعاء الشعري والى كونها <الشعر المضاد> على المستوى الأسلوبي وعلى المستوى الأخلاقي، وهي تضع السامع فورا في قلب الموضوع، في قلب المأزق، بلا ممالأة ولا مواربة لأن ممالأة الشعب أخطر من ممالأة <النظام> او <السلطة>. كان لافتا عرض الفيديو لأغنية <يا طير> كما ان المقابلة المصوّرة مع نجاة نعيمة ناصيف حول لغة زياد وعملهما المشترك <حكايا> أضاءت أولا على حيوية نعيمة وتقديرها لتلميذها يوما، زياد الرحباني، وغبطتها من قبوله تلحين أحد نصوصها. كما ان رفيف صيداوي في ورقتها: <الحداثة الواقعية في أغاني فيروز وزياد> لم تحد عن المناخ العام للمؤتمر في جلسته الافتتاحية كما وأضاءت على تجربة فيروز مع زياد في منحاها الساطع والحياتي والمتماهي مع الحاضر الذي نعيش

جريدة السفير 28-04-2006

لعنة الفلسطيني

عبد الله عواد
هناك حاجة للاعتذار عن الكتابة السياسية.. فلكل انسان لحظة شيطانية و(شطحة) للتنفيس عن الاحتقان الذي يتراكم في داخله، بفعل مشهد محلي ثنائي، اقليمي ودولي، يُريد ان يُدخل الفلسطيني من ثقب الابرة ليحاكمه ويعاقبه ويقتله "كمجرم" وكأن هذا زمن الاجهاز على "الضحية" وكأن هناك عالماً جديداً "يريد أن يثأر من الفلسطيني الضحية" بصلبه على صليب الموت
هُم "فتية" كانوا يقاومون القتل.. والموت، كانوا يدافعون عن آخر ما تبقى من دفاع.. حينما وجدوا "ملاذهم الاخير" في كنيسة المهد.. التي وفرت لهم الحماية من موت محقق.. لموت آخر وآخر في المنافي، الوطن الذي تحول الى منفى والمنفى الاوروبي، واصبحوا شيئاً مجرداً من الماضي، ولا احد يسأل وكأن الصفحة تم طيها لمجهول آخر.. هم مرفوضون في الوطن بقوة الاحتلال ومرفوضون في الخارج "الاوروبي" لانهم "مقاومون" في زمن اللا مقاومة..وهم "مطالبون" بدخول محكمة "جرائم الحرب" كما ظهرت اصوات جديدة لان نفي الوطن.. غير كافٍ، وكأن ضحية الاحتلال لا تكفي، ولا تكفي ضحية النفي.. يريدون ضحية (جرائم الحرب).. ليكتمل مشهد الاجهاز على الضحية.. ويأخذ الجلاد نفساً عميقاً
وكتب عليهم "العذاب" من المهد الى اللحد.. لم يكتف عالم "الديمقراطية" وحقوق الانسان.. بكونهم ضحية "الاحتلال" وضحية "النفي" في "المنفى العراقي" الذي شكل لهم شيئاً من الملاذ الآمن "المؤقت" اراد استكمال المشهد قتلاً وتعذيباً.. لالقائهم نحو مجهولٍ آخر، فهم من "الجماعة" غير المعترف بها.. لهذا فإن المجهول أمامهم هو نفسه المجهول ولا شيء آخر.. وهي "لعنة الفلسطيني" تُطارهم في المنفى العراقي.. لتلقي بهم اطفالاً يلسعهم برد الصحراء.. ويفتح الجوع (فاهه) لالتهامهم "وهم يبتسمون" لا يعرفون ماذا يجري حولهم؟!أطفال ٌ يضحكون لقاتلهم.. وطاردهم وملاحقهم، دون ان يعرفوا انهم "مجرمون" لانهم ولدوا لابوين فلسطينيين. القي بهم في منطقة (اللاسيادة) او هكذا وجدوا انفسهم العودة موت، والبقاء موت، والمجهول موت.. هم يمشون بين موت وموت وموت.. ولا يعرفون اين هم ذاهبون، الكل يلاحقهم يطاردهم في وطن.. ومن منفى الى منفى.. والى منفى.. فالى اين هم ماضون لا أحد أحد يعرف
هو البؤس الاقتصادي الذي يلاحقهم منذ وطأت أقدامهم العارية ارض "النفي اللبناني" ولاحقهم القتل والتشريد والتعذيب.. وهم الآن الضحية الجديدة.. التي عليها دفع الثمن.. وكأن حالهم هو هو.. اذا اختلف زعماء القبائل اللبنانية، على الفلسطيني دفع الثمن واذا اتفقوا.. ايضاً عليه دفع "الثمن" لا الوطن الخاضع للاحتلال يريدهم ولا (وطن المنفى) يريدهم.. ولا أحد خارج المنفى يريدهم فإلى أين هم ماضون..؟!هي "اللعنة" وحدها تطارد الفلسطيني، لانه (فلسطيني).. تطارده في الوطن.. وفي المنافي.. كل المنافي تضيق عليه.. من العراق الى لبنان الى اوروبا.. والى ما شاء من مناف.. فأين هم ماضون؟
وهو السؤال الذي يهرب العالم المتحضر منه، والذي لا يُريد أن يسمعه أصلاً ماذا تتوقع من هذا الفلسطيني، الذي يعيش كبوة.. بالتأكيد سينهض منها.. وعندها (لوموا) انفسكم اذا ما حرق العالم.. عالمكم.. وقولوا عنه ما شئتم، وادخلوه من ثقب الابرة كارهابي محترف.. ماذا تتوقعون من هذا "الجيل الصغير" الذي يُسحق في الوطن وفي المنافي.. اذا توقعتم انه (قدري) فأنتم مخطئون لان من حق كل انسان ان يقاوم موته وعذابه.. وتهجيره.. ونفيه.. من حقه ان يبحث عن حياة تليق بكونه انساناً فقط.. فلا تغضبوا عليه.. فقط اغضبوا على انفسكم.. فأنتم "القاتلون" و"المجرمون" انتم الذين تلقون بهذا الفلسطيني من تيه الى تيه.. وهكذا
كان الفلسطيني "مقدساً" وكان الكل يقف له "احتراماً وتقديراً"، كل قيادات وشعوب العالم.. الذي تكرمه.. وتحبه..كان هذا الفلسطيني يشكل حالة "خاصة" في العالم كله شرقه وغرب، حتى وهو منكسرٌ كان "فلسطيني" كل أنظمة العرب وشعوبها.. كان يمثل "قداسة" عندها ولا أحد أحد يستطيع ان "يقرب منه" الاّ من باب (التمسح) بهذا الفلسطيني الذي نهض من ركام "الهجرة والنفي والاحتلال واقفاً" مارداً حاضراً عند الاعداء الذين يرهبونه.. بقدر ما هو حاضرٌ عند الاصدقاء، كان يقاتل ويقاوم.. ويستشهد.. وينهض من موته واقفاً.. متمرداً على كل قواعد "اللعبة" لانه كان يمثل وحده لعبة كاملة في العالم..ثم "صار الفلسطيني مطارداً" وملاحقاً صار من المغضوب عليه في وطنه وفي منافيه.. هل هي التبدلات الاقليمية والدولية؟! كما يُقال.. الاجابة.. لا وباختصار
هي نفس (اللعنة) في الوطن.. تُصادر أرضه.. وشيئاً فشيئاً يختنق في جغرافيته السكانية. يُعتقل ويُقتل ويُعذب ويُحاصر.. ويُهان ويُذل.. ويُقال بعد ذلك انه "إرهابي" ولا أحد يسأل.. وكان "قتل الفلسطيني بكُل أنواع القتل.. شرط الآخر ليكون ويسود ويتطور ويتقدم.. ودون ذلك، لا يكون هذا الاخر.. الذي يمتد على مدى المعمورة من أقصاها إلى ما بعد أقصاها.ولم (يكتف) بهذا القتل.. فها هو مشهد القتل الآخر بدأ يظهر.. مشهد (التجويع) وكأن على الفلسطيني الذي يلاحق من منفى الى منفى.. يلاحق من بؤس الى بؤس ومن جوع الى جوع.. ولا يوجد احدٌ في العالم بريئاً.. فماذا تتوقعون من هذا الفلسطيني؟!لن يشد "الاحزمة" على بطون خاوية أصلاً.. ولن يبتسم لقاتليه ولن يتودد لمضطهديه.. ولن .. والف لن.. ينام على قتله ونفيه وتجويعه.. وتعذيبه.. هو سيُقاوم.. والمقاومة لا يحكمها قانون الاقوياء كما يعتقدون وانما قانون الضعفاء.. وهو قانون لا يعرفه سوى انفسهم وهذا السرّ لا يفهمه "الأقوياء" الذين يمعنون في قتل وتعذيب.. واهانة ونفي هذا الفلسطيني الذي يفتقد في هذه اللحظة الزمنية للقيادة
لم "يستوحش" هذا العالم.. على الفلسطيني في هذه اللحظة.. لانه ضعيف وانما.. لأنه يفتقد "للقيادة" بعد ان استنفدت نفسها كل القيادات وبلا استثناءات وشاخت في غير (أوانها).. وتلقائياً غرقت في خلافات على (عظمة) سلطة.. كان المفترض الا تكون منذ زمن مضى.. لانها تحولت الى ملهاة بكل ما يعني المصطلح.. وحولت القضية بتاريخها وجغرافيتها وشعبها الى قضية (لقمة خبز) وهاربة أيضاً..ان قيادات "أعمتها الفصائلية عن رؤية الحقائق" وأعماها الصراع على حُكم "كاريكاتوري" عن رؤية الشعب.. والهتها المغانم التافهة عن رؤية الأهداف وأفقدها جشع السلطة عن رؤية البوصلة.. هذه قيادات محكومة عليها بالاستراحة.. ولا شيء غير ذلك
أُبشركم من بين هذه (اللعنة) التي تُطارد الفلسطيني ومن بين هذا الحال الذي وصلنا اليه.. سيظهر (فتية) يملكون من العقل رجاحة الحكماء.. ومن المنطق.. قوة العلماء.. ومن القوة ما هو أشد بأساً من كل الموجود.. ويعيدون للفلسطيني قداسته في الوطن والمنافي.. وعندها لا ينفع الضالين.. وراء سلطة.. سوى ضلالهم.. الذي سيأخذه معهم
-----------------------------------------
نقلا عن صحيفة الأيام الفلسطينية 6-4-2006

Thursday, May 4, 2006

إلَيكِ

ضرغام مسروجة - فلسطيني مُشَرَد

لأني دوماً على سفرْ
أعانق في الذهاب سلاسلي بحنين العائد من سفرْ
يسافر بي في أنيني الخجل ولا أصلُ .
يا الهي
آلمٌ يحوم حول حوافي يقضمني , وفي دواخلي تحاربت كرياتي البيض والحمرُ
وأنا أحاول أن يكون لي بعض رأي
لكن الحدود التي تمدني بالصبر راحت في القذى
وأرخت علي القساوة معاني التصلب حين شدني في الحنايا القهرُ
لم عنصريةُ اللون يا كريات الغريبْ ؟
قال الزئبق في ميزان الحرارة صاعداً هابطاَ , أهذي دماك التي تجري فيك ام انك نهرُ
والدواءُ
ينام قربي كأنه خليلُ
لا سهر كالسهرِ الذي كان يأتي إلى جفوني يقرحها , ولا تنامُ كأنه لا ليلٌ ولا فجرُ
ولا انا شُفيت ولا سقمتُ , ولا ذهبت ولا أتيتُ
أنا هنا بين أصابعي أقيم على هواجسي
و " عبلةُ " في الرسالة التي فُتِحَتْ , تحاصرني, فيهيج بي يا أُخَيَةُ الشعرُ
تدحرجني السطور والنغمات التي في نَفَسي
تعاتبني وتسوق لي امثلة على الصمت الناطق في الأحداقْ
تَحُشُني مناجلي في الحقول البعيدة والزهر المطوق صفحة المكتوب
يشتَمُ رائحتي فأسافر حيث تقيم الطفولة في شجيرات الياسمين واقول : ربي لمَ السفر
يزدني صوتي المخنوق في حنجرتي البائسة ضنىً
وألقي بالدواء أرضاً
تهرع ذات العينين , العينين الغاضبتين تقول كلاماً تحت الكلام فلا اكترثُ
سألت , قالت , وأعادت ساعة اليد التي كان أهداها لي أبي حين اسرجني كالحصان ,
لا يزال جموحا
وإن مُلِئَت قوادمهُ جروماً
أسقط الفرسان الذين كانوا على صهوته النازحة
وراح يسابق الريح حتى إذا بلغ الصعود
أسقطته الكلمات الجارحةْ .
فيا إلهي قلبي حبة توت
إما أن يُعتصرَ القلب وإما أن تنهزم الريح الهائجةْ
ويا فالق الحب والنوى
أفلقني من رِتقي واجعلني أرضاً لسمائي الذاهبةْ
قرب الأحبة السالكين مجرى دمي
تتقمصني فأندلق على التراب
تحرقني أشواقي اللاهبة
وارضك التي ضاقت بنا هي أرضك التي رحُبَت على الآخرين
بيني وبينها شبهٌ لا يشبه شبيهين
هي تدور وأنا أدور
هي المفرقةُ الجموعَ إذا كبروا
وأنا جمع الفواصل والكسور
ضدها أنا , وهي ضدي لسنا شبيهين , هي أرضك يا اللهُ وأنا من عبيد خلقتَ فتاهوا
فكيف أمست التلال البهية سوداء مسربلة بالغموض الغامض , والواضح ليس سواهُ
وهكذا بلادي التي فارقتها البلاد وأمست في الملك والملكوت غيبي المرئي
تمسي عليَ , أصبحُ عليها وبيننا البحور
فيا ساعي البريد
قل للأحبة أنا اختليتُ وما بليتُ , أنا حبة توت وشهيقي بخور
لكني أهذي في أكثر أوقاتي
أبحث عني في رسالة هي الدواء الأحقُ بها كبدي فيأخذني فرحي فأطير
يصخب العميق , يدق ثمانين دقة
يحتار الزئبق والطبيب كيف زُلتُ عن خوفي وزادني النبض الراكض في أروقتي رقة
لكن الميزان مال
عدت أهذي
مرة أقول لذات العينين
أرضٌ, شعب , سلطة . قامت دولة . دولتنا المنفية في تربة قتلانا تنغرسُ
ومرة أعود كالتين المجفف
مرمياً تحت شراشف المشفى كأني خرقة أتصبب عرقاً يبحر بي بلا قبطان
حتى إذا ما غابت الشمس , غبتُ , واظلمَ الحال يا عبلة
وفي الليل الأطول من صحراءات الشك أحسب أنك
تظنين أن الحنين إليك قد مات
وتقولين : لا ليس من حق النعامات قنص القبرةْ
ولا للقامات أن تنحني تحت المسطرة
الحق أن تكتبَ و "صورُ" الصخر لم تزل , للشمس بوقاً وللأمل
وأن تجيب بلا ملل .
لمَّ التوزع يا بيروت على المغارات في الدول الشقيقة
وفي الشقق المفروشة مثل السائحين نلم تصاوير المدن التي تُكِنُّ لنا ما لا يُكَن
فالوطن العربي , يعرب في كل يوم مليار مرة
إن قضيته حُسِمَت بإعادة قدس الله إلى عُبّاد محاريب " النون " في آخر الاسم الرخيم
تلك ليست الحقيقة
يا أخية عاصمة الثورة ميلٌ في الفكهاني و " صبرا " حنين الأشلاء للموت الموقن أنّا
نصارعه في البلاد وفي الشتات
في الحياة وفي الممات
فهذا الوطن المأسور منذ أربعين عاماً , صغير بحجم العين في الوجه
بحجم البؤبؤ في العين
بحجم الدمعة
لكن النار ملّت صراعه
وانت تكرهين بعدي أكثر مما تكرهين " الهاغاناه "
وتسبين اليوم الذي أعطيت ظهري للبيت أكثر مما يسب " العمال " " الليكود "
وترميني ب " لكنّ " وكلاّ
ولسوف , وإذا , ولعلَّ
ففي الأرض التي وُعدت للفدائي وللمخيم
وردة ذبلت, , وشوكة ترقص كلما رأت عُنقاً وكان بينه وبين السقوط عن الجسد
بضع ثوانٍ
سوف لن تجد الأرض التي تتعفر فيها الجباه
ولن تجد الوجود كما هو
ستجد البحر ثابت شعرنا الحر, وقصتنا القصيرة
والطبيب يتمتم عشرين يوماً
صور الأشعة المعلقة على الكاشف مثل صور المطلوبين للمخافر
الحقن مثل عصي الكهرباء في التحقيق
والممرضات كالمجندات يسألن قبل أن تأتي " الدوخة "
أم زلت على ما أنت
فأنكر أني رأيت ملاك الموت قبيل الصبح ثم أغيب .
فيا ربي
خذ كل شيء إلا حبي
دعه ينزل حفرتي معي لأنجو من عبث هواي
وابعثني يوم تريد من ترابي
على هيئة غصن يتماوج من عصف الريح , ينكسر إذا شئتَ
يصير عصاً يتلقفها الرعاة أو الضباط , أو الأنبياء , أو ما قلتَ
فالقول الحقُّ قولك , والظاهرُ الباطنُ في الآشياء أنتَ
الواضحُ أنّي سأموت
سيحزنني أن اترك قلبي يتآكل وحدهْ
لكننا نتعلق بالشجر اليابس نجري لا ندري أنا لم نجمع حطبا .
فقولي يا أخيةُ بالصوت المسموع , لم لم يَعِد الله أحداً بالأرض
إنما ضُرب الموعد في " باب العامود " لكي تثأر الحجارةُ للأجداث
تهبطُ عن أسوارها ويمتطي الصغارُ صهوة البراق
تراهم عند القبة الذهبية عند مغيب الشمس
كأنهم جسم النبي
يحاربون بإسم النبي
منصورٌ يا آخر الأنبياء يا اولَ المحمودين قبل أن يَخلقَ الناس
والاشياء والأكوان , " ذو العرش " ربنا اللهُ " العزيزُ الخلاقْ "
فيا أخيتي
خذي جوابي قبل ان تغمرني إغمائتي الأخيرة
وخذي إليك ما قد خلّفت
فربما أموت بعيداً عن " جرزيم وعيبال "
جبلان كانا يحبان شقاوتي ولعبي
كنت أحلمُ إن جاءني ولدٌ أسميته عيبال
إبنتاي , إبنتاي
بُرعمتاي , يا لضيعة الأماني يا لحزن الناي .
وصيتي كُتبي وتلك الضمات التي كانت تزيل عني تعبي
أرقبي على جسر " ألمبي " عودة الجسد المثقب وخزاً بالإبر
احمليني فوق فناجين السادة
وأشعلي حرب العناق المَشوق ورحبي
لا تؤمني إن قالوا أماته شيء غير إنفجاره الذاتي بمبنى حكمه الذاتي
وأتركيني أُطبخ في جوفي فتأخذ ركبتي شكل السجود للرب
ستجدين ما أريد جهة النابض أمس , فاقرأي :
أريد أن تبقى أمي بجمال حكمتها ودمعتها وان يَرضى عني أبي
وأدفن قرب عشبتين , تظلان تُذكراني بأني ظالمٌ يابس بلا عينين
وقبل الدفن لفيني بوشاح أغنية وحطيني على جنح عصفور
آه ... لو تهدأ الريح يا أخية إذن لعصفت ثانية وعدت آنية من الأحلام
فتلفيني بقصيدة مطولة نثرية أو مقفاة
أنا أذوب عشقاً ببحر الخبب
ورشي لتصطافي على تخوم القبر رملاً من سواحل العرب
أريد حجارة قبري من نوى الزيتون وان تدقي ببلح القطاع على شاهده , غزة
لو تكتبي عليه بالخط الكوفي : هذا الهُنا راقدٌ , لم يذهب ولم يأت
تمنى أن يُخلقَ مرة أخرى لكي يبقى هنا ولو صوره اللهُ
على هيئة مسمار في باب البيت
أحلم بالعودة حتى في تابوت
فهل يقبل الثرى العظامَ أم تُعادْ ؟
أوصيك بالذي عاد
ولك القبلُ الثرية بالرخاوة والعناد----------------
Now playing: El-Funoun - Fetching Water
via FoxyTunes